Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zawiadomienie
o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
Uczniowskiego Klubu Sportowego Melo Błonie
20.05.2020 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu ,
ul. Łąki 2 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS Melo Błonie.
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW UKS Melo Błonie Otwarcie Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie/Prezes/

 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie/Prezes/
 2. Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie /Prezes/
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał /Przewodniczący/
 4. Przyjęcie porządku obrad /Przewodniczący/
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2019 r.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego UKS Melo Błonie za 2019 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2019 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu UKS Melo Błonie za 2019 rok.
 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019
 12. Wolne wnioski i głosowanie nad nimi
 13. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej i ukonstytuowanie uchwał podjętych podczas Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie
  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie zmianie zebranie odbędzie sie online.
W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie 20.05.2020 roku o godz. 19.15
Zarząd UKS Melo Błoniew