Informacje o zebraniu

Zawiadomienie
o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
Uczniowskiego Klubu Sportowego Melo Błonie
30.04.2019 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu ,
ul. Łąki 2 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS Melo Błonie.
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW UKS Melo Błonie Otwarcie Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie/Prezes/
1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie/Prezes/
2. Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie /Prezes/
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał /Przewodniczący/
4. Przyjęcie porządku obrad /Przewodniczący/
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2018 r.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego UKS Melo Błonie za 2018 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2018 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu UKS Melo Błonie za 2018 rok.
11. Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018
12. Zmiana statutu UKS Melo Błonie &19 pkt. 4, zamieszczenie w statucie informacji na temat ustalania wysokości i sposobów zbierania składek członkowskich
13. Wolne wnioski i głosowanie nad nimi
14. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej i ukonstytuowanie uchwał podjętych podczas Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie
15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy .
W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie 30.04. 2019 roku o godz. 19.15
Zarząd UKS Melo Błonie