Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, 20 maja 2021 r.

Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, 20 maja 2021 r.

Zawiadomienie
o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Uczniowskiego Klubu Sportowego Melo Błonie


20.05.2021 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu ,
ul. Łąki 2 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków UKS Melo Błonie.
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW UKS Melo Błonie

 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie/Prezes/
 2. Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie /Prezes/
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał /Przewodniczący/
 4. Przyjęcie porządku obrad /Przewodniczący/
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2020 r.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego UKS Melo Błonie za 2020 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2020 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu UKS Melo Błonie za 2020 rok.
 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2020
 12. Wybór nowych władz klubu UKS Melo Błonie
 13. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej i ukonstytuowanie uchwał podjętych podczas Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego UKS Melo Błonie
  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym.
W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie 20.05.2021 roku o godz. 19.15
Zarząd UKS Melo Błonie