Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Uczniowskiego Klubu Sportowego Melo Błonie

17 kwietnia 2018 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu , ul. Łąki 2 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS Melo Błonie.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
UKS Melo Błonie zwołanego na dzień 17 kwietnia 2018 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie /Prezes/
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków UKS Melo
  Błonie /Prezes/
 3. Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków UKS  Melo Błonie  /Prezes/
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał /Przewodniczący/
 5. Przyjęcie porządku obrad /Przewodniczący/
 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu UKS Melo Błonie za 2017 rok
 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego UKS Melo Błonie za 2017 rok
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu UKS  Melo Błonie za 2017 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu UKS Melo Błonie za 2017 rok
 13.  Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017
 14. Wolne wnioski i głosowanie nad nimi
 15. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej i ukonstytuowanie uchwał podjętych podczas Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków UKS Melo Błonie

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie
17 kwietnia 2018 roku o godz. 19.15