RODO – ważne informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej RODO niniejszym informujemy, że:

1) Uczniowski Klub Sportowy UKS MELO Błonie ul. Łąki 2 przetwarza Pani/Pana/dziecka dane osobowe w związku z przynależnością do klubu UKS MELO.
2) Administratorem danych osobowych jest UKS Melo Błonie reprezentowany przez Prezesa zarządu UKS Melo Błonie – zwanego dalej Administratorem.
3) Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Prezesem Klubu za pomocą adresu elektronicznego slawomir1gawryjolek@op.pl
4) Pani/Pana/dziecka dane osobowe są zbierane w celach:
a) realizacji statutowych, prawnie uzasadnionych celów UKS MELO
b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5) Dane osobowe Pana/Pani/ dziecka nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
6) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 4 odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych mogą być:
a) upoważnieni pracownicy Administratora,
b) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
c) podmioty współpracujące z Administratorem, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby , której dane dotyczą i w celach w niej wskazanych,
d) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora.

Administrator danych informuje ¿e:
1. Przetwarzanie przez klub UKS Melo danych osobowych członków klubu UKS MELO oraz kandydatów na członków klubu UKS MELO pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
2. Podanie danych osobowych UKS jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w Uczniowskim Klubie Sportowym.
3. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie UKS Melo. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu UKS Melo albo z wystąpieniem z klubu .
4. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu UKS Melo Błonie ul. Łąki 2 za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą e-mailową.
5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe:
a. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,
b. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu UKS Melo wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora ,
c. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu UKS Melo, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
d. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, nie są przekazywane żadnym innym nieuprawnionym podmiotom;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana/dziecka danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, albo usunięcia.
7. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu.
8. W razie uznania, że przetwarzanie przez klub UKS Melo dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.